Skip to main content

Kokoprak Paranti Ngagebahkeun Manuk Piit Di Sawah

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - Kokoprak Paranti Ngagebahkeun Manuk Piit Di Sawah

Lamun aya anu nyebut kokoprak, anu kabayang teh pasti sawah anu parena keur beuneur hejo atawa anu eukeur beuneur koneng, anu jadi tanda eta pare teh moal lila deui bakal dipanen atawa dialaan.

Kokoprak teh mangrupakeun alat anu digunakeun pikeun nyingsieunan atawa ngagebahkeun manuk piit anu ngadaharan pare anu keur beuneur hejo atawa beuneur koneng. Kusabab kitu lamun panen parena hayang mucekil, eta pare teh kudu dijaga supaya ulah didaharan manuk piit.

Kokoprak Paranti Ngagebahkeun Manuk Piit Di Sawah
 Kokoprak Paranti Ngagebahkeun Manuk Piit Di Sawah

Kokoprak dijieunna tina awi leunjeuran anu biasa dipake nyaeta umumna awi tali, anu panjangna kira-kira satengah deupa. Eta awi leunjeuran teh dijieun supaya mangrupa calung. Terus leunjeuran awi eta teh dijajarkeun make gagang anu dijieunna tina awi keneh. Gagang awi anu di cecebkeun kanu tihang awi anu jangkungna leuwih satangtung jelema. Di lebah handapna oge make  gagang awi anu di palang siga diluhur. Palang awi ieu digunakeun pikeun panakol kana awi anu ngajajar.

Tihang kokoprak di tungtung luhurna ditalian make tali tina awi tali atawa tali palastik / rapia. Talina sina panjang disambungkeun nepikeun ka saung tempat tunggu. Dina makena, tali anu disambungkeun kana tihang jeung saung teh dikenyed-kenyed di lebah tungtung tali anu di saungna. Kusabab dikenyed-kenyed, tihang kokoprak teh katarik jadi eundeuk-eundeukan. Kusabab tihangna eundeuk-eundeukan, awi anu ngajajar teh ngiluan eundeuk-eundeukan terus nakolan palang awi anu diteundeun di handapeun gagang tea.

Ngenyed - ngenyed tali Kokoprak di saung sangkan manuk Piit haliber.
Ngenyed - ngenyed tali Kokoprak di saung sangkan manuk Piit haliber.Manuk teh jadi reuwaseun ku sora eta kokoprak jeung ku eundeuk-eundeukanana. Jadi wae manuk anu arek atawa eukeur ngadaharan pare teh kalabur sieuneun eta sora kokoprak.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments