--> Skip to main content

Istilah dina tatanen di sawah

Sampurasun ... Rampes.

MANGYONO.com - Istilah dina tatanen di sawah

Istilah anu osok dipake dina tatanen lahan anu baseuh atawa sawah diantarana wae aya ngawuluku, tebar, nyorogan, naplak, nampingan, mopok,  tandur, ngarambet, ngagurul, beuneur hejo, beuneur koneng, dibuat:

i.Ngawuluku. Ngolah taneuh sawah make wuluku anu ditarik ku sapi atawa munding.
ii. Tebar. Nyieun pabinihan atawa melakeun binih saacanna dipindahkeun ka tempat melakna (sawah).

Istilah dina tatanen di sawah
 Istilah dina tatanen di sawah

Baca oge : Istilah-istilah anu osok dipake dina tatanen di kebon

iii. Nyorogan, Ngaratakeun taneuh anu tas diwuluku.
iv. Naplak. Nyieun ciri atawa garis pikeun melak pare.
v. Tandur. Melakeun binih pare ti tempat tebar ka sawah.
vi. Ngarambet. Miceunan jukut anu minuhan sawah supaya ulah ngaganggu pelak pare.
vii. Ngagurul. Miceun jukut anu ngaganggu pelak pare make alat gugurul.
viii. Beuneur hejo. Kaayaan pare anu geus eusian tapi masih keneh warna hejo.


Pare beuneur hejo.
Pare beuneur hejo.

ix. Beuneur koneng. Kaayaan pare anu geus meujeuhna alaeun, geus beuneur atawa aya eusian jeung geus warna koneng.
x. Dibuat. Ngala pare anu geus usumna diala.
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar
Comments
0 Comments